Magazyn on-line
pl en de fr ru

Dział handlowy: +48 668 770 250 | +48 507 422 721 | Biuro obsługi klienta: +48 577 940 775

Dział handlowy: +48 668 770 250 | +48 507 422 721

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez SECONDGRADE.pl Sp. z o.o.

2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z SECONDGRADE.pl Sp. z o.o., chyba że strony dokonają w formie pisemnej odmiennych ustaleń.

3. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do umów o współpracę lub najpóźniej przed złożeniem przez niego zamówienia.

4. SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. udostępnia OWS przed zawarciem umowy na stronie internetowej: www.secondgrade.pl  w taki sposób, aby Kupujący mógł wzorzec ten przechowywać i zapoznać się z nim, dopuszczalne jest także wręczenie OWS  w formie pisemnej..

5. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. przyjęcie przez niego Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

6. Wszelkie ustne uzgodnienia i zapewnienia zarówno pracowników (współpracowników) SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. , jak i Kupującego wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 2 ZAWIERANIE UMÓW

1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce, schematy i rysunki załączone do oferty przez SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Dostarczone przez SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. towary, jak i wszelkie odnoszące się do nich kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach chroniących obrót gospodarczy oraz prawa własności intelektualnej.

3. Zamówienie powinno zawierać:

  • nazwę, dokładny adres, numer NIP, nr  Krajowego Rejestru Sądowego Kupującego w przypadku  podmiotów tam zarejestrowanych
  • dokładne określenie zamawianego towaru;
  • terminy, miejsce i warunki wydania towaru.

4. Mając na uwadze charakter oferowanych towarów zastrzega się na korzyść SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. margines ilościowy w realizacji zamówienia na poziomie plus-minus 10 % względem przyjętego zamówienia.

5. Jeżeli w zamówieniu, umowie nie określono inaczej, towar jest przygotowywany wg standardów wewnętrznych SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. lub standardu producenta oraz wymagań jakościowych dla towaru zgodnego z obowiązującymi normami materiałowymi.

6. Strony zawierają umowę, na warunkach przewidzianych w ofercie SECONDGRADE.pl Sp. z o.o., z chwilą przyjęcia przez SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. pisemnego zamówienia złożonego przez Kupującego. Zamówienie złożone przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją ogólnych warunków sprzedaży SECONDGRADE.pl Sp. z o.o..

§ 3 REALIZACJA UMÓW

1. O ile nie ustalono inaczej, Kupujący zobowiązany jest odebrać przedmiot zamówienia niezwłocznie po powiadomieniu o jego gotowości do wydania. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. praw. SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. jest uprawniony do zlecenia osobie trzeciej przechowywania nieodebranych w terminie przez Kupującego towarów na koszt i ryzyko Kupującego. Jeżeli upłynął termin zapłaty wskazany w fakturze czy zamówieniu a Kupujący nadal nie odebrał towaru, SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. jest uprawniony do żądania zapłaty ceny łącznie z odsetkami z zastrzeżeniem wydania towaru dopiero po całkowitej zapłacie ceny i odsetek.

2. Wiążącym strony terminem dostawy towaru jest termin wskazany przez SECONDGRADE.pl Sp. z o.o.. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia dokonanego przez SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. data dostawy nie jest wyraźnie określona, oznacza to że termin dostawy jest traktowany przez strony jako przybliżony. Termin dostawy traktowany jest jako zastrzeżony na korzyść SECONDGRADE.pl Sp. z o.o.. W przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn leżących po stronie dostawcy SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. ,jest on uprawniony do jednostronnego wydłużenia terminu dostawy o czas wymagany do zrealizowania zamówienia. Oświadczenie SECONDGRADE.pl Sp. z o.o.  wiąże bezwzględnie strony. W przypadku realizacji dostawy transportem SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. termin dostawy uznaje się za dotrzymany przez SECONDGRADE.pl Sp. z o.o., jeśli przesyłka z towarami opuściła magazyn SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. przed upływem uzgodnionego terminu dostawy.

3. W przypadku gdy SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. poweźmie wątpliwość co do stanu majątkowego Kupującego, bądź Kupujący opóźni się z zapłatą za dostarczony już towar, SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. ma prawo powstrzymać się z dalszym dostawami do czasu zapłaty wymagalnych zobowiązać lub ustanowienia zabezpieczenia informując o tym fakcie Kupującego i zastrzegając, że w przypadku braku zapłaty lub ustanowienia zabezpieczenia w określonym terminie SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. odstąpi od umowy.

4. SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie dostawców SECONDGRADE.pl Sp. z o.o..

5. W przypadku realizacji dostawy transportem SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. Kupujący:

  • gwarantuje wjazd i wyjazd pojazdu kołowego o całkowitej masie dopuszczalnej 42 t, długości 17 m i wysokości 4 m do miejsca rozładunku. W przypadku, gdy w ocenie kierowcy, nie ma możliwości dojazdu lub wyjazdu do miejsca rozładunku bądź też gdyż dojazd lub wyjazd byłby znacznie utrudniony, SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. może odmówić wydania towarów w miejscu rozładunku wybranym przez Kupującego. Ryzyko i koszty dostawy w nowe miejsce rozładunku ciążą na Kupującym

6. Kupujący zapewnia niezbędne środki umożliwiające niezwłoczny rozładunek samochodu; SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. może obciążyć Kupującego kosztami nieuzasadnionego przestoju.

7. Za rozładunek odpowiada Kupujący; SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie rozładunku.

8. Jeśli nie było innych ustaleń między stronami, towar jest fakturowany po cenach obowiązujących w dniu dostawy lub pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego. Jeśli nie uzgodniono tego inaczej, obowiązują ceny loco magazyn SECONDGRADE.pl Sp. z o.o..

9. Ceny określone w walutach obcych przelicza się na złote polskie wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury.

10. Kupującemu nie służy wobec SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu jakichkolwiek należności. Kupujący nie może przenieść na osoby trzecie wszystkich lub części swoich praw i obowiązków z tytułu zawartej z SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. pod rygorem nieważności.

11. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

12. Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury.

13. SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez Kupującego. W przypadku gdy Kupujący dokona sprzedaży, transformacji lub też odmówi SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. wydania towaru, którego powyższe zastrzeżenie dotyczy, SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości dwukrotności wartości tego towaru.

§ 4 REKLAMACJE

1. Kupujący lub osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego mają obowiązek kontrolowania, zbadania i potwierdzenia podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w momencie wydania towaru przez SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. lub przez przewoźnika.

2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze towaru niezgodności jakościowej lub ilościowej, Kupujący odnotowuje ten fakt na kopii dokumentu dostawy przeznaczonej dla SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. oraz niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dostawy informuje pisemnie SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. o stwierdzonych niezgodnościach, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

3. W przypadku wad ukrytych, Kupujący zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wady nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jej wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Wady ukryte mogą być zgłoszone najpóźniej w okresie do 1 roku od daty sprzedaży towaru.

4. Wszelkie reklamacje, roszczenia mogą być składane przez Kupującego najpóźniej w terminie 1 roku licząc od dnia sprzedaży towaru.

5. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych w niniejszych OWS terminach powoduje utratę przez Kupującego uprawnień z rękojmi oraz prawa do reklamacji.

6. Za wyjątkiem winy umyślnej, łączna odpowiedzialność SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. wobec Kupującego czy osób trzecich, z tytułu jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań, szkód, odszkodowań, kosztów czy wydatków związanych ze sprzedażą i dostawą towarów i usług ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia zapłaconego SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. przez Kupującego za rzecz czy usługę wywołującą czy powodującą tę szkodę, roszczenia, zobowiązania, koszty czy wydatki.

7. SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowana przez towar po jego odbiorze przez Kupującego.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego, zaś wszelkie spory wynikające z realizacji umów, zamówień będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby SECONDGRADE.pl Sp. z o.o..

2. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jakichkolwiek zapisów OWS pozostałe zapisy zachowują moc obowiązującą. Strony podejmą starania w celu uzgodnienia postanowień skutecznych zastępując postanowią bezskuteczne czy nieważne w taki sposób aby możliwie najwierniej odzwierciedlały pierwotne zapisy.

3. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SECONDGRADE.pl Sp. z o.o. oraz podmioty działające na jej zlecenie. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

O firmie

Firma Secondgrade.pl została stworzona z myślą o dystrybucji blach nierdzewnych w tzw. II gatunku. Jak się później okazało, była to bardzo dobra decyzja, o czym świadczy wciąż rosnąca ilość zadowolonych klientów. Obecnie posiadamy największy magazyn materiałów drugiego gatunku w Polsce. Produkty te charakteryzują się m.in. zmianami powierzchniowymi w postaci rys lub zacieków, które z reguły łatwo można usunąć. Drugi gatunek to także inne formaty niż standardowe oraz materiały z błędami produkcyjnymi, jak uszkodzenia powstałe podczas polerowania, szlifowania lub cięcia bezpośrednio na liniach produkcyjnych.

Czytaj dalej

Kontakt

SECONDGRADE.pl Sp. z o.o.
09-411 Biała
Mańkowo 37 D
NIP: 7441821149

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Secondgrade. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ogólne warunki sprzedaży

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.